Info Pendidik Guru

Info About Teaching And Learning Process
Subscribe

PSIKOLOGI

Bidang Psikologi ini akan cuba menjelaskan konsep-konsep asas psikologi, psikologi pendidikan dan kepentingannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Sebagai seorang guru, adalah penting untuk anda mengetahui aspek semulajadi kanak-kanak, potensi dan keperluan mereka. Ini akan membolehkan anda membimbing dan membantu mereka untuk memperkembangkan potensi mereka ke tahap optima. Sebagai tambahan, bahagian ini juga akan turut membincangkan perbezaan individu, personaliti dan konsep kendiri. Ilmu yang diperoleh akan membantu anda mengenalpasti pelbagai jenis personaliti dan konsep kendiri serta juga memberi idea-idea bagaimana untuk membentuk dan mengukir personaliti dan konsep kendiri murid yang positif berhubung dengan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.

Di antara topik-topik yang akan dibincangkan adalah meliputi:- 

 

 

Konsep Asas Psikologi

Fitrah Manusia

Pertumbuhan dan Perkembangan

Teori Perkembangan

Potensi Manusia

Emosi

Motivasi

Perbezaan Individu

Kecerdasan Emosi

Kecerdasan Pelbagai

Kepentingan EQ

Personaliti

Konsep Kendiri

Gaya Belajar

Guru Sebagai Pembimbing

Komunikasi Interpersonal

Konsep Bimbingan

Masalah Tingkah Laku

Modifikasi Tingkah Laku

Pengurusan Tingkah Laku Kanak-Kanak

Rujukan:

Abdul Rahman Aroff & Zakaria Kasa (1994). Falsafah dan Konsep Pendidikan. Edisi Kedua. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. 

Arends, R.I. (2001). Learning To Teach. Boston: McGraw Hill.           

Borich, G.D. & Tombari, M.L. (1997).  Educational Psychology : A Contemporary Approach. New York: Longman. 

Child, D. (1993). Psychology And The Teacher .  New York : Cassell. 

Cloninger,S.C.. Theories of Personality.New Jersey : Prentice Hall. 

Henson, K.T. & Eller,  B.F. (1999).  Educational Psychology for Effective Teaching.  

John, C.R. (1984). Psychology. California ; Wadsworth Inc. 

Ozmon, H.A.& Craver, S.M.(1995). Philosophical Foundations of Education:Englewood Cliffs: Prentice Hall.                       

Santrock, J.W. (2001). Educational Psychology. Boston: McGraw Hill. 

Slavin, R.E. (11997). Educational Psychology..Boston : Allyn and Bacon. 

Stone, J.L.& Schneider, F.W.(1971). Foundations of Education.New York: Thomas Y. Crowell. 

Travers, et. Al. (1993). Educational Psychology: Effective Teaching, Effective Learning. Dubuque. Iowa: Brown & Benchmark Inc.

Woolfolk, A. E.  (2001).  Educational PsychologyBoston:  Allyn and Bacon. 

BPG (2002). Education Resource Book For Lecturers. 

Kementerian Pendidikan (1982). The Philosophy of Education in Malaysia.

Pusat Perkembangan Kurikulum (2001). Falsafah Pendidikan Malaysia: Matlamat dan Misi. Kuala Lumpur. 

Pusat Perkembangan Kurikulum. (1992). Pukal Latihan KBSM: Falsafah Pendidikan Negara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. 

Huitt, W. 1995. Considering Individual Differences. [Online]. Available: http://chiron.valdosta.edu/whuitt/col/individual differences.html. [2002, June, 11].

1 Comments to “PSIKOLOGI”


  1. Thank God! Somenoe with brains speaks!

    1


Leave a Reply