Info Pendidik Guru

Info About Teaching And Learning Process
Subscribe

OUMM 3203

PENGENALAN

Dalam Subjek ini menekankan kepada tiga bidang utama dalam etika perniagaan dan professional. Komponen pertama mengkaji konsep-konsep dan teori-teori asas moral, sejarah dan perkembangan teori etika, kajian sistematik tentang betul dan salah dan applikasi teori etika yang kritikal bagi masalah sosial semasa.
Bahagian kedua mengkaji sebab-sebab bagi tanggongjawab bermoral dan applikasinya dalam pelbagai bidang sosial dan perniagaan. Termasuk dalam bahagian ini ialah etika dalam kontek organisasi, memfokus kepada tanggongjawab sosial.
Bahagian akhir dalam unit ini berkait dengan persoalan mencari keseimbangan antara prestasi ekonomi dan prestasi sosial organisasi apabila berdepan dengan dilema etika.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1. menerangkan pelbagai isu yang sering timbul dalam amalan perniagaan dan professional;
2. menggaris dan mengambilkira isu-isu tersebut dari sudut pelbagai teori;
3. menilai sejauhmana pendekatan-pendekatan tersebut dapat menyelesaikan tanggungan moral;
4. menggunapakai pendekatan-pendekatan tanggongjawab moral dan sosial kepada kes-kes terpilih bagi menetukan pilihan untuk penyelesaian.
5. memberi gambaran skop etika yang lebih luas dalam pengurusan moden dan memahami pelbagai ciri permasalahan etika dalam pengurusan; dan
6. melihat ethik dari perspektif Islam.

TAJUK-TAJUK YANG DILIPUTI:

TOPIC 1 MORAL REASONING AND ETHICAL THEORY

TOPIC 2 STAKEHOLDER RELATIONSHIPS

TOPIC 3 THE NATURE OF ETHICS IN MODERN BUSINESS

TOPIC 4 MANAGERIAL ETHICS AND THE RULE OF LAW

TOPIC 5 ORGANISATIONAL APPROACHES IN IMPROVING ETHICAL BEHAVIOUR

TOPIC 6 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ORGANISATIONS

TOPIC 7 CORPORATE GOVERNANCE

TOPIC 8 THE MORAL DIMENSIONS OF AN ECONOMIC SYSTEM

TOPIC 9 EMPLOYEES AND THE WORKPLACE

TOPIC 10 LOYALTY TO A COMPANY

TUGASAN

Leave a Reply