Info Pendidik Guru

Info About Teaching And Learning Process
Subscribe

KKD 2063

KKD 2063 PEMBANGUNAN SAHSIAH

Sinopsis Kursus:

Kursus ini membincangkan teori dan konsep asas pembangunan sahsiah; mengenal pasti ciri-ciri sahsiah guru berlandaskan nilai-nilai moral dan akhlak. Kursus ini juga membincangkan ciri-ciri sahsiah guru seperti nilai-nilai murni, integriti dan etika dalam kehidupan bermasyarakat di Malaysia.

(This course discusses theories and concepts of personality development; identify the characteristics of teacher personality based on moral values and ethics. The course also discusses the major characteristics of teacher personality such as core values, integrity and ethics in the Malaysian social life)

Tajuk-Tajuk

Tajuk 1_Pengenalan Kepada Personaliti/Sahsiah

Tajuk 2_Kepentingan Pembangunan Sahsiah

Tajuk 3_Pendekatan Psikoanilitik

Tajuk 4a_Teori Pembelajaran

Tajuk 4b_Teori Pembelajaran

Tajuk 5_Teori Kognitif-Teori Pilihan Dan Terapi Realiti

Tajuk 6_Pendekatan Humanistik

Leave a Reply