Info Pendidik Guru

Info About Teaching And Learning Process
Subscribe

EDU 3107

Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak(Guidance and Counseling for Children)

Sinopsis Kursus:

Kursus ini merangkumi konsep asas, matlamat, keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling; peranan guru biasa sebagai pembimbing; aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok; penggunaan pelbagai terapi  dalam kaunseling kanak-kanak. 

(This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals, needs, types of guidance and counseling services; roles of ordinary teachers as guidance teachers;  application of theories and basic counseling skills in conducting  individual and group counseling and various types of therapy in child counseling).

Leave a Reply